Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

πίνακας φωτογραφικών μηχανώντιμή
Διαστ
άσεις
Βάρος κενή
+μπατ
αρία
mm
pixels
Σταθε
Ροπο
ιητής
Εικό
νας
Video
(pixels/
fps)
Οθό
νη
F
LENS
Ma
cro  (cm)
Πρώ
τη
λήψη
Συνεχ
όμενη
  fps
Ταχύ
τητα
ISO
μνήμη
Flash (m)
PENTAX
RZ10
189
97x61x33
157-
179
10X
5.0-50.0
(28-280)
14M
Optic
+digit
1280x720
30/15
2.7
3.2-5.9
1
1.7
3.7
4-
1/2000
80-
6400
83ΜΒ+
SD, SDHC

Sony
DSC-H55
219
103x58x29
170
200
10X
25-250
14mp
Lens
1280x720
30
3
3.5-5.5
5

10
1/1600
3200
45+
SDHC
3.8
Nikon
S8000
234
103x57x27.3
?-
183
10X
30-300
14mp
Lens
1280x720
30
3
3.5-5.6
2

3

3200
32+
SDHC

CASIO
EX-H10
189
102x62x24.3
164-
194
10X
24-240
12M
Sensor
 shift
1280x720
3
3.2-5.7
7

4
1/2000
3200
36+
SDHC
3.6

Fuji

F80EXR

178
99x59x28
183
10x
27-270
12M

1280x720
24

3.3-5.6
5

1.6
4.2
8-
1/2000
100-
3200
40+
SDHC

Olympus
Μ-9010
229
94x57x31
?-
171
10x
14mpPanasonic
DMC-FS33
190
100x56x27.2
140
162
8x
14mpPanasonic
DMC-ZX1
185
98x55x26
137
159
8x
12mpFuji
JZ 500
170
97x57x28.5
148
168
10x
28-280
14mp
5


Canon
100 IS
135
87x55x18.4
115
3x
12mp
optic
1280x720
30


3


Canon
130 IS
189
92x56x17.8
133
4x
28-112
14mp

1280x720
30


3


1/1500
1600


Pentax
LS 1000
112
92x56x20.5
113
4x
14mp
8

3.2
Sony
DSCWX1
174
91x52x20
149
5x
10mpSamsung
WB1000
227
97x61x21
160
5x
12mpFujifilm

S2500HD

193
110x73x81
337
18X
5.0-90.0
(28-504)
12mp

1280x720
30
3.0
LCD
3.1-
5.6
2

1.3/3/L
3.3/10/M
8/20/S
1/4-
1/2000
64-
1600
-6400*
23MB+
SDHC
8


LinkWithin5

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...